Document referenceDMAW
Level of description Fonds
TitleCofnodion Ymddiriedolaeth yr Archif Traffyrdd / The Motorway Archive Trust, Records
Date1939-2010
Creator(s)Ymddiriedolaeth yr Archif Traffyrdd / The Motorway Archive Trust
BackgroundFfurfiwyd Ymddiriedolaeth yr Archif Traffyrdd ym 1999 trwy Ddatganiad o Ymddiriedaeth, a chofrestrwyd fel elusen yn Ionawr 2000. Ei nod oedd hybu addysg gyhoeddus trwy feddu ar, a chynnig mynediad yng nghadwrfeydd lleol a chenedlaethol, i archifau’n ymwneud a chreu rhwydwaith traffyrdd Prydain. Yng Nghymru ffurfiwyd Pwyllgor Rhanbarthol i ymgymryd â’r gwaith yma, yn arwain at gyhoeddi’r llyfr ‘The Motorway Achievement: Building the Network in Wales’ (2010) gan Brian Hawker a Howard Stevens. Datblygodd yr Ymddiriedolaeth o awgrym gan Syr Peter Baldwin, Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Trafnidiaeth, y dylid creu archif yn ymwneud a’r cyflawniad traffyrdd yn y DU gan rheini oedd ynghlwm a’r gwaith er mwyn sicrhau’r cofnodion at ymchwil yn y presennol a’r dyfodol. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi cyflwyno cyhoeddiadau, pecynnau addysg, gwefannau, ac wedi casglu deunydd archifol, ac yn ddibynnol ar waith tua 200 o wirfoddolwyr. Y nod oedd cyhoeddi tair cyfrol brintiedig ar strategaeth, polisi a rhaglenni (cyhoeddwyd 2003), gwybodaeth ac arfer (cyhoeddwyd 2002) a chofnod o gyrhaeddiad y cynllun ar gyfer pob rhanbarth o’r DU (cyhoeddwyd 2004) ynghyd a chyhoeddiadau atodol ar bontydd, cynhaliaeth, cyfrifon rhanbarthol, polisi ac arfer i’r dyfodol, a materion eraill.

Mae’r casgliad yn cofnodi datblygiad traffordd yr M4 ar draws de Cymru, Pontydd Hafren, a’r A55 (Ffordd Gyflym Gogledd Cymru) ar hyd arfordir y gogledd a nifer o ffyrdd cysylltu ynghyd a chofnodion gweinyddol cyffredinol yn ymwneud a’r Archif Traffyrdd, adroddiadau a chyhoeddiadau, a phapurau paratoadol a chefndirol yn ymwneud a chyhoeddi ‘The Motorway Achievement’, ac adroddiadau blynyddol rhaglenni ffyrdd. Mae’r pwyllgor golygu yng Nghymru wedi cynnwys Brian Hawker OBE, cyn Pennaeth Prif Gynlluniau Ffyrdd yn y Swyddfa Gymreig (nawr Llywodraeth Cymru); Denys Morgan OBE, cyn Cyfarwyddwr Amgylchedd a Phriffyrdd yng Nghyngor Sir Gorllewin Morgannwg; a’r Athro Ron Bridle, cyn Prif Beiriannydd y Priffyrdd, Adran Trafnidiaeth, a Chyfarwyddwr y Labordy Ymchwil Trafnidiaeth a Ffyrdd.

Daeth Ymddiriedolaeth yr Archif Traffyrdd i derfyn fel elusen yn Rhagfyr 2014. Trosglwyddwyd eu cyfrifoldebau i’r Sefydliad Peirianwyr Sifil a’r Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Thrafnidiaeth.

**********

The Motorway Archive Trust was established under a Declaration of Trust in 1999 and registered as a charity in January 2000. Its object was to advance public education by acquiring and making available at local and national repositories archives relating to the creation of the British motorway network. In Wales a Regional Committee was formed to carry forward this work, leading to the publication of the book 'The Motorway Achievement: Building the Network in Wales' (2010) by Brian Hawker and Howard Stevens. The trust developed from the suggestion of Sir Peter Baldwin, Permanent Secretary of the Department of Transport that an archive relating to the motorway achievement in the UK should be created by those involved in the work to safeguard the records for present and future research. The trust has produced publications, educational packages, web sites and collected archive material, depending heavily on the work of about 200 volunteers. The aim was to produce three printed volumes on strategy, policy, and programmes (published 2003), knowledge and practice (published 2002) and a record of scheme achievement for each region of the UK (published 2004) with supplementary publications on bridges, maintenance, regional accounts, future policy and practice, and other matters.

The collection records the development of the M4 motorway across south Wales, the Severn Crossing, and A55 ('North Wales Expressway') along the north coast and several trunk roads with general administrative records relating to the Motorway Archive, reports and publications, and preparatory and background papers to the publication of 'The Motorway Achievement', and roads programme annual reports. The editorial committee in Wales has included Brian Hawker OBE, former Head of Roads Major Projects at the Welsh Office (now Welsh government); Denys Morgan OBE, former Director of Environment and Highways of West Glamorgan County Council, and Professor Ron Bridle, former Chief Highway Engineer, Department of Transport, and Director of Transport and Road Research Laboratory.

The Motorway Archive Trust was wound up as a charity in December 2014. Their responsibilities were passed to the Institution of Civil Engineers and the Chartered Institution of Highways & Transportation.
DescriptionCofnodion a gohebiaeth yr Archif Traffyrdd; cofnodion yn ymwneud ar A55 (Ffordd Gyflym Gogledd Cymru), Pontydd Hafren, M4 a ffyrdd cysylltu eraill, gan gynnwys adroddiadau, cytundebau, ffotograffau a chynlluniau, papurau paratoadol a chefndirol ar gyfer cyhoeddi 'The Motorway Achievement: Building the Network in Wales', ac adroddiadau blynyddol rhaglenni ffyrdd.

Motorway Archive minutes and correspondence; records relating to the A55 (North Wales Expressway), the Severn Crossing, M4 and other trunk road schemes, including reports, contracts, photographs and plans, preparatory and background papers to publication of 'The Motorway Achievement: Building the Network in Wales', and roads programme annual reports
ArrangementCronolegol o fewn cyfres / Chronological within record series.
LanguageCymraeg
Saesneg
Welsh
English
Extent28 bocs, 5 cyfrol / 28 boxes, 5 volumes
Physical characteristicsCyflwr da / Good condition
AppraisalCadwyd yr holl gofnodion sy'n cwrdd a pholisi casglu Archifau Morgannwg / All records which meet the collection policy of Glamorgan Archives have been retained.
Source of AcquisitionAdneuwyd gan yr Ymddiriedolwr a Chydgysylltwr dros Gymru, Hyd 2010 a Gorffennaf 2012. Trosglwyddwyd perchnogaeth i'r Sefydliad Peirianwyr Sifil yn Rhag 2014 ac adneuwyd papurau ychwanegol ganddynt ym Maw 2016.

Deposited by the Trustee and Coordinator for Wales, Oct 2010 and July 2012. Ownership transferred to the Institution of Civil Engineers Dec 2014 and further papers deposited by ICE in Mar 2016.
Finding AidsMae catalog manwl ar gael / A detailed catalogue is available
Related materialMae 'The Road that Changed Wales', cyfres 5 rhaglen can ITV Cymru, ar gael yn Archif Sgrin a Sain Cymru.

'The Road that Changed Wales', an ITV Wales 5 part programme, is available at the Screen and Sound Archive of Wales.
Access statusDim cyfyngiadau / No restrictions
    Powered by CalmView© 2008-2022